நற்கருணை ஆலயம்

நற்கருணையில் நம் ஆண்டவரும் மீடபருமான இயேசு கிறிஸ்து வீற்றிருக்கின்றார் என்பதே நம் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் நம்பிக்கை.

நம்ஆ ண்டவரை முகமுகமாய்ப் பார்த்து, அவரது பிரசன்னத்தை உணர்ந்து, நமது முழு உள்ளத்துடனும், முழு பலத்துடனும் தியானிக்க நற்கருணை நாதர் சிற்றாலயம் அமைக்கப் பட்டுள்ளது

உங்கள் உள்ளதை திறந்து, உருக்கமுடன் ஜெபிக்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *