லூர்து அன்னை கேபி

புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தின் நுழை வாயிலில் லூர்து அன்னை இறை மக்களுக்கு காட்சி தந்து "நாமே அமல உற்பவம்" என்று அருளிய அற்புத கேபி அமைக்கப் பட்டுள்ளது.

லூர்து நகரில் அன்னை எவ்வாறு காட்சி கொடுத்தாரோ அதனை அப்படியே சித்தரிக்கும் வகையில் நேர்த்தியுடன் இக்கேபி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மனதுருக்கதுடன் நாம் வேண்டும் விண்ணப்பங்களை நமது அமல உற்பவ அன்னை நம் ஆண்டவாராம் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்து பெற்று தருகின்றார் என்ற நம்பிக்கையில் இறைமக்கள் இங்கு கூடி ஜெபிகின்றனர். பலன் பெறுகின்றனர்.

நீங்களும் உங்கள் ஜெபங்களை அன்னையின் பாதத்தில் வைக்க ஆலயத்திற்கு வாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *